<%@LANGUAGE="VBSCRIPT"%> <% Dim rcd_login Dim rcd_login_numRows Set rcd_login = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") rcd_login.ActiveConnection = MM_alasr_STRING rcd_login.Source = "SELECT * FROM user" rcd_login.CursorType = 0 rcd_login.CursorLocation = 2 rcd_login.LockType = 1 rcd_login.Open() rcd_login_numRows = 0 %> <% ' *** Validate request to log in to this site. MM_LoginAction = Request.ServerVariables("URL") If Request.QueryString<>"" Then MM_LoginAction = MM_LoginAction + "?" + Request.QueryString MM_valUsername=CStr(Request.Form("username")) If MM_valUsername <> "" Then MM_fldUserAuthorization="" MM_redirectLoginSuccess="login.asp" MM_redirectLoginFailed="default2.asp" MM_flag="ADODB.Recordset" set MM_rsUser = Server.CreateObject(MM_flag) MM_rsUser.ActiveConnection = MM_alasr_STRING MM_rsUser.Source = "SELECT nama, katalaluan" If MM_fldUserAuthorization <> "" Then MM_rsUser.Source = MM_rsUser.Source & "," & MM_fldUserAuthorization MM_rsUser.Source = MM_rsUser.Source & " FROM user WHERE nama='" & Replace(MM_valUsername,"'","''") &"' AND katalaluan='" & Replace(Request.Form("password"),"'","''") & "'" MM_rsUser.CursorType = 0 MM_rsUser.CursorLocation = 2 MM_rsUser.LockType = 3 MM_rsUser.Open If Not MM_rsUser.EOF Or Not MM_rsUser.BOF Then ' username and password match - this is a valid user Session("MM_Username") = MM_valUsername If (MM_fldUserAuthorization <> "") Then Session("MM_UserAuthorization") = CStr(MM_rsUser.Fields.Item(MM_fldUserAuthorization).Value) Else Session("MM_UserAuthorization") = "" End If if CStr(Request.QueryString("accessdenied")) <> "" And false Then MM_redirectLoginSuccess = Request.QueryString("accessdenied") End If MM_rsUser.Close Response.Redirect(MM_redirectLoginSuccess) End If MM_rsUser.Close Response.Redirect(MM_redirectLoginFailed) End If %> Siri Pendidkan Al-Asr KBSR

 
Perisian Siri Pendidikan Al-Asr ini adalah satu-satunya perisian bersepadu bagi subjek sains Untuk Tahun 4, 5 dan 6 yang mempunyai ciri-ciri berikut :

* Mengikut sepenuhnya Sukatan Pelajaran KBSR Kementerian Pendidikan Malaysia

* Yang dibuat khusus mengikut persekitaran pendidikan Malaysia

* Menggunakan pendekatan bestari

* Isi kandungannya yang lengkap dan tepat serta mempunyai persembahan multimedia serta interaktif.

Anda boleh mendapatkan perisian ini dipasaran atau berdaftarlah sebagai ahli untuk membolehkan anda menggunakan perisian ini dirumah menerusi internet.

Jika anda adalah salah seorang ahli berdaftar, sila masukkan nama pengguna serta katalaluan anda untuk mendaftar masuk dan seterusnya menggunakan perisian ini.

Untuk mencuba perisian ini, sila klik pada butang "demo".

Selamat Mencuba!!!


Modul Istimewa untuk Ahli Al-Asr versi Internet :

Peperiksaan Bulanan secara On-line.

* Mengandungi modul istimewa peperiksaan Bulanan secara online dan mengandungi 8 set soalan (dari bulan Januari hingga Ogos).

* Setiap set soalan Sains UPSR Bahagian A dan Bahagian B akan dijawab oleh pelajar dalam jangkamasa 1 jam 30 minit secara online.

* Jawapan akan disemak dan dianalisa oleh guru sains dan penilaian serta markah akan diperolehi 1 minggu selepas setiap peperiksaan.

* Jadual perkembangan pencapaian bulanan setiap pelajar boleh dicapai atau dipapar melalui internet.


PERUBAHAN DALAM SUKATAN PELAJARAN TAHUN 4

1). BAB 1 UNIT 2 - MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN - HAIWAN DAN TUMBUHAN - terbahagi kepada 2 sahaja a). Mencirikan Haiwan dan b). Mencirikan Tumbuhan

2). BAB 2 MENYIASAT ALAM SEKITAR - Perkataan "jarak" di tukar kepada "panjang" dan "berat" di tukar kepada "jisim". Istilah "panjang" didefinasikan sebagai "jarak antara dua titik". Susunan tajuk unit juga berubah, di mana Unit 4 yang dahulunya adalah mengenai MASA ditukar kepada JISIM, dan Unit 5 daripada dahulunya bertajuk BERAT ditukar kepada MASA.

Perubahan terbaru ini akan dimasukkan kedalam versi internet.


BARU

Siri Pendidikan Al-Asr KBSR Matematik Tahun 4 Bab 1.
Sila dapatkan di Idwal.
Harga Istimewa RM25.00

Masukkan nama pengguna dan katalaluan yang anda.
Nama Pengguna
Katalaluan
 

Untuk makluman tuan, Perisian Siri Pendidikan Al-Asr KBSR Sains telah diguna pakai di banyak Sekolah Rendah.

Negeri

Buah Sekolah

Selangor
121
Perak
40
Pahang
33
Sarawak
28
K. Lumpur
12
Melaka
4
Terengganu
2
Labuan
1

Dapatkan CD Kemahiran Proses Sains KPS yang menitik beratkan teknik-teknik cara menjawab soalan Sains UPSR Bahagian B. Ini termasuk bentuk soalan dan cara-cara menjawab untuk istilah-istilah penting KPS seperti pembolehubah, inferens, hipotesis dan pemerhatian. Terdapat set-set contoh soalan dan jawapan untuk setiap istilah.
CD Soalan Topikal merupakan set soalan terpilih untuk latihtubi Sains UPSR. Mengandungi 525 soalan. Setiap set soalan lengkap terdiri daripada Bahagian A 30 soalan objektif dan Bahagian B 5 soalan subjektif.
Contoh jawapan juga disediakan. Menerusi ujian topikal ini, murid akan dapat menguasai setiap topik dan sekaligus bersedia untuk menduduki UPSR.

 
   
Ingin mencuba perisian ini? Klik butang dibawah
 

 

 
<% rcd_login.Close() Set rcd_login = Nothing %>